Stadgar

Namn och stadga

§1. Sammanslutningen heter Forn Sed Södermanland, förkortat FS Södermanland.

§2. Forn Sed Södermanland erkänner alla människors lika värde oavsett härkomst eller läggning. Sammanslutningen värnar yttrande- och religionsfrihet.

Forn Sed Södermanland ägnar sig åt andligt bruk och sed utifrån norrön hednisk myt och tradition i enlighet med svensk lagstiftning.

§3. FS Södermanlands verksamhets- och upptagningsområde sker primärt inom Södermanlands landskap.

Verksamhet

§4. FS Södermanland har som mål och syfte att bedriva följande verksamheter:

–          Årsbundna blot som är öppna för allmänheten

–          Mindre sammankomster med högre frekvens som är antingen öppna eller slutna

–          Ting som hålls två gånger om året och är slutna

Medlemskap

§5. Medlemskap är giltigt då:

1. Sökande har närvarat vid tre blot eller aktiviteter och säger sig själv ha intresse av att fortsätta vara aktiv i blotlaget och utöva fornseden.

2. Sökande har lämnat in medlemsansökan till medlemsansvarige som tagit emot ansökan.

3. Befintliga medlemmar har hållit ett diskuterande och beslutande möte om ansökan om medlemskap.

4. Sökande har genomgått medlemsritual.

Styrelse

§6. FS Södermanlands styrelse består av följande funktioner:

–          Ordförande

–          Sekreterare

–          Kassör

–          Gydja/gode

–          Samt uppgifterna: talesperson, informationsansvarig och medlemsansvarig. Vilka styrelsen själva konstituerar sig

Demokrati

§7. Ting skall utlysas minst tre veckor innan satt datum.

§8. Kallelse till ting skall gå ut tre kalenderveckor innan tingsdatum.

§9. Samtliga medlemmar i FS Södermanland har rösträtt på ting.

§10. Ting skall hållas två gånger varje kalenderår. Tillfällena är skördetinget (augusti-september) och Disatinget (januari-februari).

§11. Vid skördeting väljs ny styrelse

§12. Ändring av stadgar sker efter att två ting röstat igenom ändring (enkel majoritet).

§13. Beslut om extra ting sker om tinget röstar för att hålla detta (enkel majoritet).

§14. Vid ting skall minst tre medlemmar närvara

Utträde

§15. Utträde ur FS Södermanland sker genom att medlemsansvarige kontaktas av den som vill träda ur

§16. Medlemskapet är inte upphävt förrän medlemsansvarige tagit emot och registrerat ansökan om utträde och utträdesrit genomförd vid blot eller annan aktivitet.

Upplösning av sammanslutningen

§17. Upplösning av Forn Sed Södermanland skall göras på två följande ordinära ting av full majoritet.